ISO 27001 certificering

Wanneer we het bij Sensus process management hebben over certificering voor ISO 27001 hebben we het eigenlijk over het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem. Een kwaliteitsmanagementsysteem omvat alles (afspraken, middelen, processen) wat nodig is om kwaliteit te leveren en te verbeteren. Daarbij is ISO 27001 een referentiekader om kwaliteitsmanagement op het niveau te brengen dat wereldwijd als ‘goed’ wordt gezien.

Belangrijke succesfactoren bij het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem zijn commitment van het management, de belangstelling van de medewerkers, opleiding van personeel en, niet onbelangrijk, aantoonbaar succes. Gebaseerd op onder andere deze succesfactoren wordt een aantal fases doorlopen om te komen tot een succesvolle implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem en daarmee automatisch een certificering voor ISO 9001.

ISO 27001 certificering met ondersteuning van Sensus-process management

Sensus-consultants hebben brede ervaring met alle aspecten die belangrijk zijn op het gebied van kwaliteitsmanagement en bieden ondersteuning bij ISO certificering. In diverse fases bereiden wij uw organisatie voor op de daadwerkelijk certificering door een certificerende instantie.

Als eerste wordt de bewustwording bij de gehele organisatie gecreëerd. Een kwaliteitsmanagementsysteem levert werkelijk toegevoegde waarde als het consequent in de organisatie wordt gebruikt. De eerste vraag die het management zich moet stellen is: “Voor welk probleem of welke uitdaging is het kwaliteitsmanagementsysteem het antwoord?”. Bij deze fase worden met name de medewerkers nauw betrokken.

Vervolgens wordt de uitgangssituatie bepaald door onder andere het doen van quickscans en het houden van enquêtes.  Hierbij wordt niet alleen intern gekeken, maar ook naar de klant met zijn eisen en tevredenheid. Als de uitgangssituatie bekend is kan het kwaliteitsbeleid worden vastgesteld. Dit beleid moet een kader bieden voor het vaststellen en beoordelen van de kwaliteitsdoelstellingen.

Een van de kritische succes factoren voor het invoeren van een doeltreffend kwaliteitsmanagementsysteem is de communicatie met de organisatie. Gerichte communicatie moet er enerzijds voor zorgen dat iedereen overtuigd raakt van nut en noodzaak van de plannen en anderzijds dat iedereen op de hoogte blijft van de stand van zaken. Beide aspecten zijn van belang om het draagvlak te behouden binnen de organisatie. Om deze reden wordt er een communicatieplan opgesteld waar alle communicatie tussen management en medewerkers van de organisatie wordt genoemd. Communicatie omvat meer dan alleen een mededeling van het management.

Hierna wordt de organisatie voorbereid door middel van onder andere een startbijeenkomst waar de medewerkers worden ingelicht over het Plan Van Aanpak. Daarbij wordt uitgelegd hoe de processen beschreven gaan worden en wordt de planning en de tijdsbesteding verder toegelicht.

Het uitwerken en invoeren van het kwaliteitsmanagementsysteem is de laatste fase. Het uitwerken houdt als eerste in dat wordt aangegeven hoe de besturingsactiviteiten, het beschikbaar stellen van middelen, het realiseren van het product en het meten  invloed op elkaar hebben. Vervolgens worden de processen gemodelleerd met zijn kwaliteitsregistraties, risico’s en middelen. Tevens wordt documentbeheer opgezet.

Verbetermanagement met een cyclus van continu verbeteren wordt vervolgens opgezet en interne audits wordt geïmplementeerd.

Na invoering kan de organisatie overgaan tot certificering. Dit wil nog niet zeggen dat alle kwaliteitsdoelstellingen zijn gehaald, maar de voorwaarden om te komen tot een betere kwaliteit en daardoor een tevredener klant zijn geschapen. Let wel, het kwaliteitsmanagementsysteem moet een continu proces zijn! Sensus-consulting ondersteunt u hier graag bij.

Wat kunnen Sensus-consultants bijvoorbeeld voor u betekenen?

  • Begeleiding bij het schrijven van een plan van aanpak voor het invoeren van het KMS, ISO9001:2015.
  • Begeleiding bij het inrichten en invoeren van het KMS, ISO 9001:2015.
  • Voorbereiden op de certificatie.
  • Opleiden medewerkers en leidinggevenden voor het werken met een KMS.
  • MT sessies voor commitment van het management.
  • Business Game voor het borgen van procesmanagement in de organisatie.
ISO 9001 certificering